Přeskočit na obsah

Dohoda o přístupu

DOHODA O PŘÍSTUPU NA HILTI.CZ

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.hilti.cz je společnost Hilti Corporation se sídlem Feldkircherstrasse 100, P.O. Box 333, FL-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein(dále jen „společnost Hilti"), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
Společnosti Hilti náleží všechna práva duševního vlastnictví , t.j. práva ochrany autorského práva jakož i práva z průmyslového vlastnictví, k veškerému obsahu, který umísťuje na stránkách www.hilti.cz, zejména avšak ne výlučne co se týče textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, technických dokumentů, software, výběru a způsobu uspořádání obsahu na těchto stránkách, jakož i obchodní značky.

Práva a povinnostiPráva a povinnosti společnosti Hilti a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.hilti.cz (dále jen "Pravidla"). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjadřuje souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek www.hilti.cz či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoli informaci umístěnou v rámci www stránek Hilti Czech Republic.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva společnosti Hilti k těmto stránkám. Internetové stránky www.hilti.cz slouží na osobní účely Uživatele, přičemž Uživatel není oprávněn tyto stránky zejména avšak ne výlučně upravovat, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, uveřejňovat, rozšiřovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do autorských práv společnosti Hilti.
Společnost Hilti si vyhrazuje právo změnit zadání a podmínky této dohody, rozšířit, přidat nebo přerušit stránku nebo jiné služby v kterémkoliv momentě na základě její uvážení. Jakékoli změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na těchto stránkách společnosti Hilti, přičemž každý Uživatel je povinen se seznamovat s aktuálním zněním této dohody individuálně.

Odpovědnost
Veškerý obsah internetových stránek www.hilti.cz plní čistě informační funkci a společnost Hilti neposkytuje jakoukoli záruku za jeho bezchybnost či nepřesnost. Veškerou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (a to i v případě když byla společnost Hilti na možný výskyt těchto škod upozorněná), ztráty nebo náklady přímo nebo nepřímo související s použitím těchto stránek Uživatelem si nese Uživatel sám. Společnost Hilti neodpovídá za žádné škody způsobené Uživateli jakýmkoliv použitým těchto internetových stránek.