Prejsť na obsah

Dohoda o prístupe

DOHODA O PRÍSTUPE NA HILTI SLOVAKIA

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.hilti.sk je spoločnosť Hilti Corporation so sídlom Feldkircherstrasse 100, P.O. Box 333, FL-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein (ďalej len „spoločnosť Hilti"), ktorá je v súlade zo zákonom č. 618/2003 Z. z., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
Spoločnosti Hilti náležia všetky práva duševného vlastníctva, t.j. právo ochrany autorského práva ako aj právo z priemyselného vlastníctva, k celému obsahu, ktorý umiestňuje na stránkach www.hilti.sk, najmä avšak nie výlučne týkajúc sa textu, designu stránok, grafik, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, technických dokumentov, softwareu, výberu a spôsobu usporiadania obsahu na týchto stránkach, ako aj obchodnej značky.

Práva a povinnostiPráva a povinnosti spoločnosti Hilti a Užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito pravidlami užitia internetových stránok www.hilti.sk (ďalej len "Pravidlá"). Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívatelia vyjadrujú súhlas s Pravidlami tým, že vstúpia na ktorúkoľvek zo stránok www.hilti.sk či akýmkoľvek spôsobom užijú ktorúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Hilti Slovakia.

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské právo spoločnosti Hilti k týmto stránkam. Internetové stránky www.hilti.sk slúžia na osobné účely Užívateľa, pričom Užívateľ nie je oprávnený tieto stránky najmä avšak nie výlučne upravovať, kopírovať, distribuovať, reprodukovať, uverejňovať, rozširovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do autorských práv spoločnosti Hilti.
Spoločnosť Hilti si vyhradzuje právo zmeniť zadanie a podmienky tejto dohody, rozšíriť, pridať alebo prerušiť stránku alebo iné služby v ktoromkoľvek momente na základe jej uváženia. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na týchto stránkach spoločnosti Hilti, pričom každý Užívateľ je povinný sa oboznamovať s aktuálnym znením tejto dohody individuálne.

Zodpovednosť
Celý obsah internetových stránok www.hilti.sk plní čisto informačnú funkciu a spoločnosť Hilti neposkytuje akúkoľvek záruku za jeho bezchybnosť či nepresnosť. Všetku zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (a to aj v prípade ak bola spoločnosť Hilti na možný výskyt týchto škôd upozornená), straty alebo náklady priamo alebo nepriamo súvisiace s použitím týchto stránok Užívateľom si nesie Užívateľ sám. Spoločnosť Hilti nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Užívateľovi akýmkoľvek použitím týchto internetových stránok.