Ugrás A Tartalomra

Általános Szerződési Feltételek

1. Hatályosság

Ez az ÁSZF a Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.) termékeinek

a) eladása esetére vagy

b) javítására történt átvételekor megkötendő eseti szerződésekre nézve érvényes, melytől a Hilti alkalmazottai és szaktanácsadói nem jogosultak eltérni.

Jelen ÁSZF visszavonásáig érvényes. Az ÁSZF a www.hilti.hu weboldalon, továbbá a Hilti Store-ban kifüggesztve találhatóak meg. A számla, vagy szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri átvételével, vagy javításra átadásával az Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadja.

2. Rendelés, átvétel, kapcsolattartás

a)  Az Ügyfél fogalma alatt B2B és B2C ügyfeleket egyaránt érteni lehet, kivéve ahol a jelen ÁSZF egyes rendelkezései kifejezetten B2B vagy B2C ügyfelekre vonatkoznak.

b) A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (továbbiakban B2B ügyfél) a rendeléseit a vállalkozás adatainak, így különösen az adószáma megadásával leadhatja személyesen a Hilti Store-ban vagy egyéb módon megjelölt szaktanácsadónál, a www.hilti.hu weboldalon, az egyéni regisztrációjával belépve, továbbá az ingyenesen hívható 06–80/44-58-44 zöldszámon.

c) A fogyasztónak minősülő magánszemélyek, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek (továbbiakban B2C ügyfél) 2021.03.01. napjától kizárólag a Hilti Store-ban, személyesen tudnak Hilti terméket vásárolni, B2C ügyfelet az Ügyfélszolgálat telefonon keresztül, illetve a Hilti Online (www.hilti.hu) kiszolgálni nem jogosult tekintettel a Hilti értékesítési politikájára, az Ügyfélkiszolgálás és termékválasztás során nyújtott mérnök tanácsadói igényekre és nyújtott professzionális szolgáltatások B2B ügyfelek igényeit kiszolgáló természetére. Mindezek alapján a Hilti üzlethelyiségen kívül és/vagy távollévők között kötött szerződés megkötésére kizárólag B2B ügyféllel jogosult.

d) A Hilti kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti az Ügyfél alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban az Ügyfél érdekében, vagy a rendelés, vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen az Ügyfél kifejezetten nem tiltakozott.

e) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre a jelen pontban meghatározottak irányadóak, a Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy, az átvételre jelentkező személy azonosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatára nem köteles. A Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételére jogosult személy hiányában vagy visszaélésgyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja.

3. Eseti szerződéskötés

a) A Hiltivel megkötött eseti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél az áru ellenértékét kifizette, az árut átvette, illetve az áru átvételét megfelelő formában aláírásával igazolta. Az eladott áru vételárának teljes megfizetéséig a Hilti a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy a Hilti jogosult a szerződéstől elállni, az árut visszakövetelni, továbbá ezenfelül, a felmerült összes kárát, felmerült költségét érvényesíteni. Elállás esetén a Hilti jogosult a számlaösszeg fele mértékű nem teljesítésű kötbérigény érvényesítésére.

b) A javításra vonatkozó eseti szerződés akkor jön létre, amikor a Hilti Ügyfélszolgálata a gépet javításra felvette, vagy a B2B ügyfél az online fiókjában leadta a gép javítási igényt.

c) A Hilti által tett ajánlat, a közléstől számított 30 naptári napig hatályos.

4. Árak és fizetési feltételek

a) A Hilti az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg, melyek a mindenkori árjegyzékben megtekinthetők, ahol az árak áfa nélkül értendők. A Hilti fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az árlista szerinti árakból engedményt adjanak.

b) A Hilti az eladásokat általában készpénzfizetés ellenében végzi. Tartós, megbízható kapcsolat esetén a fizetés átutalással is teljesíthető. Átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél köteles a hitelkeret részére történő biztosításának mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerűen megtenni. Az adatok megadásával az Ügyfél azok értékesítéssel, követelésérvényesítéssel kapcsolatos kezeléséhez és adatfeldolgozó, vagy követeléskezelő harmadik fél részére továbbításához hozzájárul. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidőben történő megfizetési képességét, az Ügyfél pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele – amennyiben az a számla kiállítását megelőzi – úgy az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.

c) Az átutalási határidő általánosan a számla kiállítási dátumától számított 15 nap. Fizetési késedelem esetén a Hilti egységesen a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot és behajtási átalányt számíthat fel. A vételár részletekben történő megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tőke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Az Ügyfél a vételárral szemben beszámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.

d) A javításra átvett gép javítási költségének kifizetésére a Hilti értelemszerűen az előző szabályokat alkalmazza.

5. Teljesítési határidők, szállítás, átadás-átvétel

a)  Az áru átadására vagy a gép kijavítására vonatkozó egyedi teljesítési időpont-megállapodás esetén a Hilti jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése mellett – legfeljebb 5 napos előteljesítésre. Amennyiben a Hilti a teljesítési határidőt tartani nem tudja, és erről az Ügyfelet előzetesen értesíti, úgy a Hilti a késedelemből eredő károk és költségek megtérítésére nem köteles. További információt itt találnak: https://www.hilti.hu/content/hilti/EE/HU/hu/services/logistic-services/delivery-services1.html#nav/close

b) A Hilti a szállítási szolgáltatását a (röviden: „Logisztikai szolgálatatások katalógus”) linkre kattintva elérhető, hatályos feltételek szerint biztosítja. A szállítási határidő raktáron lévő termékeknél a Logisztikai szolgáltatások katalógusban meghatározott szolgáltatási szintek szerint történik, amennyiben a rendelés teljesítésére elegendő raktárkészlet áll rendelkezésre.  A szállítási határidők a fentiektől eltérhetnek, ha a raktár helyszíne eltér a Hilti Központi raktártól (Ausztria).

c) A Hilti által a szállításra megjelölt határidők és feltételek tájékoztató jellegűek, az azokban bekövetkező esetleges csúszásokért, változásokért a Hiltit felelősség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására vagy bármely jogcímen általa, vagy vele szemben támasztott kár- vagy kötbér megtérítésére a Hilti nem kötelezhető.

6. Szavatosság, jótállás, panaszkezelés

a) A Hilti szavatolja a gépek vagy termékek Online katalógusban (www.hilti.hu) meghatározott minőségét, rendeltetésszerű használat esetén. A Hilti által vállalt jótállás (garancia) az Online katalógusban (www.hilti.hu) a termék oldalon megjelenő „SZOLGÁLTATÁSOK” részben megjelöltek, valamint garancialevél (Hilti szállítólevél és/vagy Hilti számla) alapján, a gépek esetében 1 vagy 2 év.

b) Hilti mentesül a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége alól a gépek vagy termékek rendeltetésellenes használata, nem szakszerű kivitelezés, szándékos vagy súlyos gondatlan rongálása, nem szakszerviz keretében történő javítása, megbontása vagy idegen beavatkozás esetén, valamint a használati és kezelési útmutatóban vagy szabványban írtak be nem tartása, nem a Hilti által biztosított alkatrészek, tartozékok, kiegészítők vagy kenőanyagok használata okán. Az Ügyfelet a jótállási és szavatossági jog a gépek átvételétől illeti, de annak gyakorlására kizárólag a gépek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult. Az Ügyfél elfogadja a Hilti szakszerviz által a gép állapotáról kiállított hivatalos munkalapot, mely vitatása esetén annak terhei és költségei az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a Hiltit jótállási kötelezettség nem terheli, úgy jogosult a javítási költségeinek előzetes megtérítését követelni, valamint a fennálló vételártartozás és/vagy költségeinek megtérítéséig a gépet visszatartani. Jótállás keretében végzett javítás esetén a szállítási költséget a Hilti viseli. Az Ügyfél jogvesztés terhe mellett köteles a jótállási vagy szavatossági igényét a meghibásodás észlelésétől számított 5 munkanapon belül írásban, az okok és körülmények konkrét előadásával, a Ptk. 6:127. § és 6:173. §. szakaszok szerinti tartalommal megjelölni. A Hilti a jótállási és szavatossági kötelezettségének teljesítésén túlmenően, a hibás teljesítésből eredő károk, költségek tekintetében a felelősségét az érintett gép vagy termék nettó értékéig korlátozza.

c) A Hilti a B2C ügyfelek esetében a 2021.01.01. napját követő vásárlások tekintetében az alábbi jótállási feltételeket biztosítja kizárólag a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint tartós fogyasztási cikk kategóriába eső motoros kézi szerszámgépeknek minősülő termékekre:   

 • 10.000 Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,  
 • 250. 000 Ft eladási ár felett 3 év.

d) A Hilti a jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést, vagyis a termék átvételét követően keletkezett. Ilyen eseteknek minősülnek különösen, de nem kizárólag, ha a kárt:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés,
 • rendeltetésellenes használat,
 • rendeltetésszerű használat melletti természetes kopás és elhasználódás,
 • helytelen tárolás/kezelés/karban tartás,
 • rongálás, megrongálódás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

e) A Hilti a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként biztosítja, a jótállási jogérvényesítés a vásárlást igazoló bizonylattal lehetséges.

f) A kellékszavatossági és jótállási, valamint termékszavatossági és jótállási igény párhuzamosan egymással nem érvényesíthető, egyebekben az Ügyfelet a jótállás a kellékszavatosságtól, termékszavatosságtól függetlenül is megilleti.

g) Egyes termékek esetén a Hilti a jogszabályi előírásoknál hosszabb időtartamú, vagy az Ügyfélre kedvezőbb tartalmú jótállási vagy speciális Hilti költségmentes időszak szolgáltatást vállalhat (https://www.hilti.hu/content/hilti/EE/HU/hu/services/tool-services/szerviz.html) amelyek esetén az azokban foglaltak irányadók.

h)  A Hilti a B2C ügyfelek részére a panaszkezelést az alábbi elérhetőségek valamelyikén biztosítja:

 • Telefonszám: 0680445844
 • E-mail: ugyfelszolgalat@hilti.com
 • Levelezési cím: Hilti Hungária Kft. (Ügyfélszolgálat) 1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.

i)  Panasztétel során szükség van a vásárlást beazonosító adatoknak (például gépszám, bizonylat kódja), valamint a panaszt tevő személy nevének és elérhetőségeinek közléséhez. A panaszt, annak beérkezését követően a Hilti kivizsgálja és mielőbb, de legkésőbb 14 napon belül írásban megválaszolja a B2C ügyfél által megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a panasz elutasításra kerül vagy az esetleges (jog)vita nem rendeződik, úgy a B2C ügyfél jogosult a panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni és a Testület eljárását kezdeményezni. Amennyiben a B2C ügyfél online szeretné a fogyasztói jogvitát lefolytatni, azt kezdeményezheti a http://ec.europa.eu/odr az Európai Bizottság online vitarendezési platformján keresztül, továbbá jogosult panaszával a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulni (illetékességkereső: https://jarasinfo.gov.hu/jarasokrol).

7. Javítás

a) A Hilti az Ügyfél kérésére – a minimum ajánlatadási értéket meghaladó esetekben – javítási ajánlatot készít, melyről az Ügyfelet az általa megadott elektronikus kapcsolattartási (e-mail) címen módon értesíti.

b) Amennyiben a javítási összeg nem éri el az alábbi linken elérhető Hilti Szervízdíjkorlát táblázatban  https://www.hilti.hu/content/dam/documents/pdf/ee/hu/Hilti%20Szervizdíjkorlát%202021.07.01_komm.pdf feltüntetett minimális nettó ajánlatadási értéket, úgy a Hilti javítási ajánlatot nem készít, a javítási szolgáltatás a gép átadásával automatikusan és kifejezetten megrendeltnek tekintendő!

c) A Hilti fenntartja annak a jogát, hogy az elfogadott javítási ajánlatban szereplő értékez képest legfeljebb 10%-ban az Ügyfél tájékoztatása és jóváhagyása nélkül eltérjen, a javítás során szükségesnek ítélt további alkatrészek cseréjének függvényében. Az Ügyfél a legfeljebb 10%-os eltérési intervallumon belüli javítási áremelkedés vitatására nem jogosult, e jogáról kifejezetten lemond.

d) Az Ügyfél a Hilti által adott javítási ajánlatra 7 munkanapon belül reagálni köteles, amennyiben ezen időszakon belül az sem elfogadásra, sem módosításra vagy elutasításra nem kerül, úgy a Hilti a javítási ajánlatot elfogadottnak tekinti és a javítást elvégzi.

e) Az Ügyfél kifejezeten tudomásul veszi, hogy a javítási árajánlat elutasítása esetén a Hilti a gépet szétszerelt állapotban szállítja vissza az Ügyfél részére.

f)  A Hilti jogosult a gép 197/2014. (VIII. 1.) Kormány rendelet szerinti gyűjtésével, ártalmatlanításával és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítésével felmerült igazolt költségeit az Ügyfél részére tovább hárítani.Javításra vonatkozó (el- és vissza) szállítási díj nettó 3990 HUF / gép. A jótállási igény keretében történt javítások esetén a szállítási díjat a Hilti viseli.

g) Gép javítási és jótállási igény kizárólag a jelen fejezet szerinti módon terjeszthető elő, gép személyes átadására a Hilti székhelyén vagy Hilti Store-ban nem lehetséges.

h) Amennyiben az Ügyfél a Hilti birtokában lévő gépét többszöri írásos felszólításra sem viszi el, továbbá annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, úgy a készre jelentés napjától számított 31. nap elteltével úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a gép tulajdonjogával a Ptk. 5:4. § (1) és 5:30. § (1) szakasza alapján felhagyott.

8. Visszavétel

a)  A Hilti kizárólag B2B ügyfelek esetében és kizárólag a hatályos jogszabályok szerinti esetekben és időtartamon belül vesz vissza terméket egy írott ügyfélreklamáció, vagy arra vonatkozó írásos igény kíséretében, amennyiben azt a Hiltitől vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. Minden más esetben a visszavételi jog gyakorlása a Hilti egyedi döntése. A B2C ügyfelek esetén a visszavétel rendelkezései helyett a 6. pontban rögzített jótállás szabályai alkalmazandók. 

b)  A visszavételi lehetőség az alábbi termékekre nem vehető igénybe:

 •  vegyi anyagok, habok és más, szavatossági idővel bíró termékek,
 •  az Online katalógusban jelölt egyedi szállítású termékek,
 • termékváltással érintett kifutó termékek.

9. Vitás ügyek rendezése

 A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet és a 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadók. Békés úton nem rendezhető vita esetére kikötjük a Hilti székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2021. március 1. 

Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft